Activeer je bestuursaccount

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften blijven vaker zitten

Geschreven door: schoolwerk
  • 23-04-2022
  • Geen reacties
  • 2 minuten

De inspectie heeft in beeld gebracht hoe de schoolloopbanen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften verlopen. Hiervoor heeft ze gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek omdat er in het onderwijs sinds de invoering van passend onderwijs geen algemeen overzicht is van welke leerlingen extra ondersteuningsbehoeften hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die jeugdhulp ontvangen.

Achterstanden ontstaan op verschillende momenten in de schoolloopbaan

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op verschillende momenten in hun schoolloopbaan achterstand oplopen:

  • ze blijven vaker zitten in het basisonderwijs en gaan vaker naar het speciaal (basis)onderwijs;
  • terwijl hun toetsadvies vaker hoger is dan het aanvankelijk uitgebrachte basisschooladvies, wordt dat basisschooladvies niet vaker herzien;
  • in het voortgezet onderwijs komen ze relatief vaak onder het niveau van het basisschooladvies uit, blijven ze vaker zitten en stromen ze vaker uit naar het voortgezet speciaal onderwijs;
  • ze stromen minder vaak door naar vervolgonderwijs na het behalen van hun eindexamen.

Deze verschillen zijn niet bij alle samenwerkingsverbanden gelijk. Er zijn echter geen samenwerkingsverbanden die over de volle breedte positief of juist negatief presteren.

De resultaten roepen vragen op over of dit verschillen zijn die te verwachten zijn vanwege de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen, of dat de kwaliteit van de extra ondersteuning mogelijk verbetering behoeft. De Inspectie gaat de komende jaren onderzoek doen naar de kwaliteit van de extra ondersteuning in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Onderzoek naar schoolloopbanen

De inspectie besteedt in haar stelseltoezicht bijzondere aandacht aan de schoolloopbanen van leerlingen en de aansluiting tussen onderwijssectoren. Dit onderzoek en het tegelijkertijd verschenen onderzoek Schoolloopbanen van nieuwkomers maken daar deel van uit. De inspectie roept de verschillende partijen zoals leraren, directeuren en bestuurders op om te overwegen of ze kunnen bijdragen aan een verbetering van de continuïteit van de schoolloopbanen.

Bron: Staat van het Onderwijs, onderwijsinspectie