Activeer je bestuursaccount

Gebruikersvoorwaarden

Door het gebruik van schoolwerk.nl gaat Gebruiker akkoord met deze gebruikersvoorwaarden.

Definities

 • Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van schoolwerk.nl
 • Content: alle informatie die toegankelijk is voor de Gebruiker via de Website.
 • Account: persoonlijke omgeving die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd bij aanmelden op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst.
 • Dienst: de dienst die schoolwerk.nl aan de Gebruiker verleent via de Website.
 • Website: www.schoolwerk.nl

Doel

 1. nl is een platform uitsluitend voor Primair Onderwijs; Gebruikers kunnen elkaar ontmoeten en informatie delen betreffende werk in Primair Onderwijs.
 2. nl brengt onderwijsprofessionals en vacaturehouders bij elkaar met als uitgangspunt een rechtstreekse arbeidsverhouding binnen de onderwijs cao PO.
 3. Commerciële bemiddelaars, detacheerders, uitzendbureaus en andere commerciële dienstverleners zijn uitgesloten en krijgen geen toegang tot het netwerk.

Kosten

 1. nl is afhankelijk van vrijwillige bijdragen, donaties en inkomsten uit Primair Onderwijs.
 2. In de bèta versie is gebruik van schoolwerk GRATIS.

Gebruik

 1. Het gebruik van schoolwerk.nl is uitsluitend bedoeld voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden in Primair Onderwijs.
 2. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze algemene voorwaarden.
 3. Het is gebruiker niet toegestaan schoolwerk.nl te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemt is.
 4. Het is niet toegestaan om een Account aan te maken op naam van een ander. Het is de Gebruiker ook niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn Account.
 5. Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die schoolwerk.nl en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen of hinder van kunnen ondervinden. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan:
 • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere gebruikers.
 • Het ongevraagd benaderen door Gebruiker van andere Gebruikers als dat geen verband houdt met rechtstreekse arbeidsverhouding tussen onderwijsprofessional en school.
 • Het, eventueel met hulpmiddelen, selecteren en gebruiken van vacatures, persoonlijke profielen en/of gegevens van andere Gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven in voorgaande lid.
 • Het doen van reclame-uitingen.
 • Het doen van politieke uitingen.
 • Het doen van bedreigende, discriminerende, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
 • Het handelen in strijd met enig wettelijk voorschrift
 1. Gebruiker zorgt ervoor dat door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is.
 2. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van Content.
 3. Een gebruiker die informatie aantreft die onjuist of in strijd is met deze gebruikersvoorwaarden wordt verzocht dit per e-mail te melden aan schoolwerk.nl
 4. nl behoudt zich het recht voor om Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. profiel, zonder voorafgaande kennisgeving in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de Website, indien dit naar het oordeel van schoolwerk.nl noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van schoolwerk.nl.

Aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van schoolwerk.nl door Gebruiker is geheel voor eigen risico en rekening. Schoolwerk.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of gebruik van schoolwerk.nl
 2. nl is niet aansprakelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.
 3. De informatie op schoolwerk.nl kan op enig moment niet langer, niet volledig of niet juist zijn. Gebruiker wordt aangeraden bij twijfel informatie te verifiëren.
 4. nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy naleving door links en verwijzingen naar websites van derden.
 5. nl is te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen; het Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen; en/of Content te verwijderen.
 6. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. Schoolwerk.nl mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker schoolwerk.nl daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 7. Schoolwerk is nimmer gehouden tot vergoeding van schade aan Gebruiker of aan derden.

Beschikbaarheid

 1. nl behoudt zich het recht voor om eigener beweging op elk willekeurig moment – zonder enige vorm van aansprakelijkheid -, (delen van) de Website en/of Diensten buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken dan wel op te schorten indien daartoe noodzaak bestaat.
 2. nl is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.
 3. nl garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Schoolwerk.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Intellectueel eigendom

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Diensten, alsmede die via de Website en Diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de blogs, teksten, look-and-feel, templates van de Vacatures en Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij schoolwerk.nl.
 2. Ten aanzien van de door de Gebruiker op de Website geplaatste Content, verstrekt de Gebruiker aan schoolwerk.nl een eeuwigdurend, kosteloos, wereldwijd en onherroepelijk recht om deze Content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de Dienst wenselijk is.
 3. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of de Website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse-engineren, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruikersvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij schoolwerk.nl of rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 5. Niets in deze Gebruikersvoorwaarden is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker over te dragen. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van schoolwerk.nl zoals het registreren van naam, domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop schoolwerk.nl intellectuele eigendomsrechten heeft.

Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan schoolwerk.nl. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacyverklaring van schoolwerk.nl en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.