Activeer je bestuursaccount

4 scenario’s om de school voor te bereiden op een nieuwe golf

Geschreven door: schoolwerk
  • 01-06-2022
  • Geen reacties
  • 3 minuten

Ministers Kuiper en Van Gennip schrijven in hun brief van 1 april naar de Tweede kamer dat  sectoren zich, net als het onderwijs, goed moeten voorbereiden op een nieuwe coronagolf…. Het Ministerie van OCW is druk bezig met het opstellen van een leidraad.

Wat schreven de ministers?

“De acute coronacrisis lijkt voorbij, maar corona blijft onder ons. Door de hoge immuniteitsgraad en de minder ziekmakende omikronvariant keren we momenteel terug naar het ‘normale’ dagelijks leven. Tegelijk weten we dat de mogelijkheid bestaat dat we toch weer te maken krijgen met nieuwe oplevingen. Het virus gaat niet meer weg. Dat vraagt om een heldere lange termijnstrategie, die zich richt op het uitgangspunt van een open samenleving. Een lange termijnstrategie die ons voorbereidt op verschillende scenario’s en rekening houdt met het feit dat corona een breed maatschappelijk vraagstuk is.”

Vier scenario’s

De basis voor die leidraad (en straks ook voor de draaiboeken op schoolniveau) is het onderstaande schema, dat vier fasen aangeeft waarin we verzeild kunnen raken.

 

In het donkergroene scenario is er nog niet zoveel aan de hand. Het coronavirus leidt hooguit tot milde klachten, vergelijkbaar met een verkoudheid. Er is geen grote druk op het zorgsysteem. Het vasthouden aan de algemene basisregels is vooralsnog voldoende.

In het lichtgroene scenario is er al wat meer aan de hand: het coronavirus veroorzaakt griepachtige klachten en zeker als dit samenvalt met een periode waarin ook een griepvirus rondwaart, kan de druk op de zorg toenemen. Wellicht zijn er wat meer voorzorgsmaatregelen nodig, ook op school.

In fase oranje wordt het serieus: de druk op de zorg neemt significant toe en er worden contact beperkende maatregelen ingezet. We weten allemaal wat voor impact dit op scholen heeft. Het zal dus zaak zijn om goed na te denken wat op locatieniveau nodig is en mogelijk is.

Met fase rood belanden we in het worst case scenario: scholen gaan gedeeltelijk dicht en afstandsonderwijs wordt ingezet. Ook daarvan weten we wat de impact op het onderwijs is en op het welbevinden van medewerkers én kinderen én ouders én kinderopvang – en dus zullen we ook daarover goed moeten nadenken en bekijken wat op locatieniveau kan en moet, in samenwerking met alle partners…

Draaiboeken

Straks zal scholen gevraagd worden om op basis van de hierboven genoemde fasen (lichtgroen, donkergroen, oranje, rood) scenario’s uit te werken. Daarbij is het goed mogelijk dat er trapsgewijs gewerkt gaat worden: regionaal, bestuursniveau, instellingsniveau en locatieniveau, waarbij we niet mogen vergeten alle relevante partners te betrekken. Een pittige klus, die grotendeels op het bordje van de schoolleider komt te liggen. Zoals gezegd werkt OCW aan een leidraad en is het de bedoeling dat er handreikingen worden ontwikkeld voor het opstellen van zo’n draaiboek.